MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

 

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Osiedle Przyjaźni 6

84-200 Wejherowo

 

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Dział świadczeń dla rodzin – pok. 110

Osiedle Przyjaźni 6

84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pozytywne załatwienie sprawy następuje w formie informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

W innych przypadkach załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy prawo do wniesienia odwołania.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i 2024 r. wraz z załącznikami, faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmujący okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą ePUAP-u wniosek oraz załączniki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego:

- podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/

- wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

 

Świadczenie można otrzymać wyłącznie przelewem na konto – we wniosku należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota refundacji podatku VAT. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek.

OPŁATY

Zwolnione z opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. 21 grudnia 2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

- przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej "refundacją podatku VAT".

Wniosek o wypłatę o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział świadczeń dla rodzin:

58 677 64 47

świadczenia.sr@gops-wejherowo.pl

__Materiały dostępne do pobrania

  • Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.docx Pobierz
  • Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2024__r.pdf Pobierz