INFORMACJE OGÓLNE

PRZEMOC DOMOWA

jest jednorazowym albo powtarzającym się umyślnym działaniem lub zaniechaniem, które wykorzystuje przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, narusza prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażającym tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodującym szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołującym u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczającym lub pozbawiającym tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszającym prywatność tej osoby lub wzbudzającym u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

PRZEMOC DOMOWA:

· jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez osobę pełnoletnią, który dopuszcza się przemocy domowej wobec: małżonka (także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione) oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków, rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania, małoletniego - wobec których jest stosowana przemoc domowa;

jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu
wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli
narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny
powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.


FORMY PRZEMOCY:

Przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
Przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.
Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.
Zaniedbanie - Dotyczy naruszenia obowiązku opieki ze strony najbliższych. Jego istotą jest niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych drugiego człowieka. Odnosi się do dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych lub chorych, których dobry stan wymaga opieki ze strony domowników. Polega na min. na braku zainteresowania potrzebami innej osoby, świadomym ich ignorowaniu, pozbawianiu środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, braku pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.
 

NIEBIESKA KARTA – INSTYTUCJONALNE NARZEDZIE SŁUŻĄCE DO PRZECIWADZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

Procedura „Niebieskie Karty” jest procedurą interwencji obejmującą działania wielu służb, mającą na celu zatrzymanie przemocy domowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobie podejrzanej, że jest dotknięta przemocą domową. Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej, współpracując ze sobą opracowują plan pomocy dostosowany do potrzeb rodziny, udzielając jej wszechstronnego i kompleksowego wsparcia w jego realizacji.

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Formularz „Niebieska Karta „B” otrzymuje osoba dotknięta przemocą domową,
lub w przypadku przemocy wobec dziecka rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy domowej. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację
o miejscach, w których można uzyskać pomoc.

Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej informują o możliwości skorzystania
z programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
domową oraz o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. Rodziny doświadczające przemocy mają możliwość skorzystania z usługi pracy socjalnej i podjęcia działań na rzecz przezwyciężenia sytuacji  kryzysowej.


CO TO JEST ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy i przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).

GDZIE SZUKAĆ POMOCY - WYBRANE INSTYTUCJE W WEJHEROWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84 -200 Wejherowo, tel.
(58) 677 64 30
Poniedziałek od 7:30 do 16:30
Wtorek - Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 – 15:30 (dzień pracy wewnętrznej, przyjmujemy w sprawach pilnych)

Tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej.
Pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.
 Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo, Dyżurny tel. 47 742 97 22 lub 112 (Czynne 24h)
Tu zgłoś się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ze strony osoby stosującej przemoc w rodzinie.
Funkcjonariusz Policji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty”  w Twojej rodzinie.
 

Dzielnicowi:

mł. asp. Wojciech Kankowski, tel 47 742 97 80  kom. 571 335 298

dzielnicowy.wejherowo9@gd.policja.gov.pl 

Rejon obejmuje teren ulic wsi Bolszewo :Albeckiego Antoniego, Asnyka Adama, Aleksandry Labudy, Błękitna, Broniewskiego Władysława, Bukowa, Brzozowa, Czeladnicza, Chłopska, Cisowa, Dąbrowskiej Marii, Dębowa, Czesława Miłosza, Cylkowskiego Lucjana, Glińskiego Alojzego, Główna, Goździkowa, Grabowa, Graniczna, Harcerska, Jagiellonów, Jaskółcza, Jagodowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jodłowa, Junacka, Kasztanowa, Kamienna, Kalinowa, Klonowa, Kochanowskiego Jana, Krucza,  Krótka, Klonowa, księdza Stanisława Konarskiego, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Marii Skłodowskiej – Curie, Mieszków, Miła, Mickiewicza Adama, Modrzewiowa, Myśliwska, Nadrzeczna, Nad Jazem, Okrężna, Olchowa, Orzeszkowej Elizy, Perłowa, Piaskowa, Piastów, Podmiejska, Południowa, Prusa Bolesława, Reja Mikołaja, Robotnicza, Sienkiewicza Henryka, Słowackiego Juliusza, Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Szkolna, Świerkowa, świętego Huberta, Tęczowa, Topolowa, Trepczyka Jana, Wejherowska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa, Zamostna, Zbożowa, Żeromskiego Stefana, Żurawia.

st. asp. Artur Glembin tel. 47 742 98 21, tel. kom. 503 503 298

dzielnicowy.wejherowo10@gd.policja.gov.pl 

Rejon obejmuje teren wsi Orle oraz ulice wsi Bolszewo : Akacjowa, Bagienna, Bzowa, Cicha, Czereśniowa, Długa, Hodowców, Jana, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kanałowa, Kaszubska, Kasztanowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Konwaliowa, Krasickiego Ignacego, Kreta, Krzywa, Kwiatowa, Laurowa, Morelowa, Narutowicza Gabriela, Nowa, Ogrodowa, Ogrodnicza, Orzechowa, Osada Miga, Parkowa, Pogodna, Poprzeczna, Polna, Północna, Różana, Rzeźnicka, Stolarska, Słoneczna, Śliwkowa, Torowa, Traugutta Romualda, Turkowa, Waryńskiego Ludwika, Wesoła, Wiśniowa, Władysława, Włoska, Wspólna, Zachodnia.

 

mł. asp. Paweł Potrykus, tel 47 742 97 80  kom. 571 335 299

dzielnicowy.wejherowo11@gd.policja.gov.pl  

Rejon obejmuje teren wsi: Gościcino, Gowino.

 

st. asp. Mariusz Kos  tel. 47 742 98 21, tel. kom. 571 335 300 

dzielnicowy.wejherowo12@gd.policja.gov.pl  

Rejon obejmuje teren wsi: Góra, Kąpino, Kniewo, Bieszkowice, Gniewowo, Łężyce, Nowy Dwór Wejherowski, Pętkowice, Rogulewo, Reszki, Sopieszyno, Ustarbowo, Warszkowo, Wyspowo, Zbychowo, Zamostne.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 64 57
tu możesz zgłosić problem nadużywania alkoholu w Twojej rodzinie,
członek Komisji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie.


Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo tel. (58) 736 37 84, 730 092 908
tu uzyskasz pełne wsparcie w formie zakres terapii ambulatoryjnej osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udziela wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy domowej.


Ogólnopolski telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 „Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Telefon jest czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!
Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski!
W telefonie Zaufania jesteś anonimowy – nie musisz mówić, jak się nazywasz i skąd dzwonisz.
Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne.
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Telefon 600 070 717 – czynny codziennie w godz. 10.00−16.00,
dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Telefon 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.
Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ
Telefon 22 668 70 00 – czynny codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy domowej.
Telefon 800 70 22 22 − czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.
 

Kryzysowy Telefon Zaufania - Instytut Psychologii Zdrowia
Telefon 116 123 – czynny codziennie, w godz. 14.00−22.00.
 

Telefon zaufania dla osób starszych
Telefon 22 635 09 54 –poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00.
Zespół Interwencji Kryzysowej w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 A
Zakres usług: pomoc psychologiczna, pomoc prawna.
Telefon 58 677 35 99  wew. 34, czynny w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 17:45
Wtorek 8:00 – 17:45
Środa 8:00 – 16:30
Czwartek 8:00 – 13:00
Piątek 8:00 - 15:00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 25  
Tryb przyjmowania Klientów: bez skierowań, nieodpłatnie.
Zakres usług: pomoc psychologiczna, pomoc prawna, psychoterapia, grupy wsparcia, schronienie w hostelu dla osób doświadczających przemocy domowej.
Telefon 58 622 22 22 – czynny całodobowo, we wszystkie dni w roku
oik@zps.net.pl

DANE KONTAKTOWE

Dział Pomocy w Środowisku:

Zespół ds. Pierwszego Kontaktu i Pracy Socjalnej

Ewidencja instytucji i podmiotów samorządowych oraz organizacji pozarządowych, które realizują działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Wejherowsk

herb powiatu wejherowskiego Powiat Wejherowski

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie – Zespół Interwencji Kryzysowej
ul. Sobieskiego 279A
84-200 Wejherowo

tel.: (58) 672-40-63

kancelaria@pcprwejherowo.pl

 

poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, procedura Niebieska Karta, program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych
ul. Kościuszki 2
84-200 Wejherowo

tel.: (58) 736 37 84

sekretariat@opirpa-wejherowo.pl

terapia uzależnień – grupowa i indywidualna, terapia dla osób współuzależnionych – grupowa i indywidualna, terapia indywidualna sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowy Zespół Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych
Oddział w Wejherowie:

ul.  Ofiar Piaśnicy 22

84-200 Wejherowo

tel.: 58 672 10 08

Oddział w Rumii:

ul. Pomorska 3

84-230 Rumia
tel.: 58 671 09 56

poradniajanowo@wp.pl

poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, warsztaty dotyczące radzenia sobie ze złością, szkoła dla rodziców, procedura Niebieska Karta

 

herb miasta wejherowo Miasto Wejherowo 

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo

tel.: (58) 677-79-60

sekretariat@mops.wejherowo.pl

poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, procedura Niebieska Karta

 

Zespół Interdyscyplinarny przy MOPS
w Wejherowie

ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo

tel.: (58) 677-79-60

sekretariat@mops.wejherowo.pl 

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

 

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Hallera 1a

84-200 Wejherowo

tel.: (58) 677 11 25

procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta

 

herb gminy wejherowoGmina Wejherowo

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oś. Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

tel.: (58) 677 64 37

koordynator.przemoc@gops-wejherowo.pl

poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, praca socjalna, procedura Niebieska Karta

 

Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS
w Wejherowie

ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

tel.: (58) 677 64 37

koordynator.przemoc@gops-wejherowo.pl

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Oś. Przyjaźni 6

84-200 Wejherowo

tel.: (58) 677 64 44

procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta

 

herb miasta rumiaMiasto Rumia

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ślusarska 2
84-230 Rumia

tel.: (58)  671 05 56  

sekretariat@mops.rumia.pl

poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, praca socjalna, procedura Niebieska Karta, interwencja kryzysowa

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Ślusarska 2
84-230 Rumia

tel: (58)  671 05 56  

sekretariat@mops.rumia.pl

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE
ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia

Tel. 536 807 295, e-mail: punkt.konsultacyjny@rumia.eu

Poradnictwo psychologiczne, prawne

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zespół konsultujący:

ul. Abrahama 17

84-230 Rumia
tel.: (58) 671 94 73

procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi, ul. Sobieskiego 7

 

herb miasta reda Miasto Reda

Dane instytucji:  Oferta dla osób stosujących przemoc:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Derdowskiego 25
84-240 Reda

tel.: (58) 678 58 65

mops@mopsreda.pl

poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, praca socjalna, procedura Niebieska Karta

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ul. Derdowskiego 25

84-240 Reda

tel.: (58) 678 58 65

mops@mopsreda.pl

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Derdowskiego 25
84-240 Reda
tel.: (58) 678 58 65 wew. 4

terapia uzależnień, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta

 

herb gminy szemudGmina Szemud

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.  Obrońców Szemuda 2A

84-217 Szemud

tel.: (58) 676 51 50

gops_szemud@wp.pl

poradnictwo psychologiczne, pomoc społeczna, procedura Niebieska Karta

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Szemud

ul.  Obrońców Szemuda 2A
84-217 Szemud

tel.: (58) 676 51 51

gops_szemud@wp.pl

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kartuska 13

84-217 Szemud

tel: (58) 676 51 51

Informacje nt. terapii uzależnień, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta

 

herb gminy liniaGmina Linia

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

tel.: (58) 67 68 594

gops@gminalinia.com.pl

poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, praca socjalna, procedura Niebieska Karta

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Linia

ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

tel.: (58) 67 68 594

gops@gminalinia.com.pl

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Turystyczna 15

84-223 Linia

tel.: (58) 67 68 594

informacje nt. terapii uzależnień, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta

 

herb gminy łęczyceGmina Łęczyce

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Długa 53

84-218 Łęczyce

tel.: (58) 67 89 210

sekretariat@opsleczyce.pl

poradnictwo socjalne, praca socjalna, poradnictwo rodzinne, pomoc społeczna, procedura Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Łęczyce

ul. Długa 53

tel.. (58) 672 90 92

sekretariat@opsleczyce.pl 

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

Gminna Komisja ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Długa 53

84-218 Łęczyce

tel: (58) 67 89 214

Punkt Informacyjno-Konsutacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy GKRPA,

procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta,

pomoc psychologiczna i prawna.

 

herb gminy gniewinoGmina Gniewino

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Pomorska 40/1

84-250 Gniewino

tel: (58) 738 67 05

gops@gniewino.pl

poradnictwo prawne, praca socjalna, procedura Niebieska Karta

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w gminie Gniewino

ul. Pomorska 40/1

84-250 Gniewino

tel.: (58) 738 67 04

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Pomorska 40/1

84-250 Gniewino

tel.: (58) 738 67 04

informacje nt. terapii uzależnień, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta

 

herb gminy luzinoGmina Luzino

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Młyńska 7

84 - 242 Luzino

tel: (58) 678 20 68 wew. 60

gops@luzino.pl

poradnictwo psychologiczne, prawne, praca socjalna, procedura Niebieska Karta; Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Luzino

ul. Młyńska 7

84 - 242 Luzino

tel: (58) 678 20 68 wew. 60

gops@luzino.pl

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. 10-Marca
84-242 Luzino
tel: (58) 678-20-68 wew. 66

Punkt konsultacyjny: informacje nt. terapii uzależnień, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta,

 

herb gminy choczewoGmina Choczewo

Dane instytucji: Oferta dla osób stosujących przemoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kusocińskiego 5

84-210 Choczewo

tel.: (58) 572 05 74

gopschoczewo@op.pl

poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, procedura Niebieska Karta,

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Choczewo

ul. Kusocińskiego 5

84-210 Choczewo

tel.: 697 991 521 lub 609 795 260

gopschoczewo@op.pl

realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia w sprawie procedury Niebieska Karta

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kusocińskiego 5

84-210 Choczewo

tel: 697 449 833

Punkt konsultacyjny: informacje nt. terapii uzależnień, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, procedura Niebieska Karta

 

__Materiały dostępne do pobrania

  • Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf Pobierz
  • PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLAOSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC 2023 .xls Pobierz
  • SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY 2023 .xls Pobierz
  • PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC 2023 .xls Pobierz
  • REJESTR MIEJSC W KTÓRYCH GMINA UDZIELA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA KWIECIEŃ 2023.xlsx Pobierz
  • REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA CZERWIEC 2023.docx Pobierz
  • PODMIOTY WSPARCIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOC DOMOWEJ 2023 .xls Pobierz