MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział świadczeń dla rodzin – pok. 110
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pozytywne załatwienie sprawy następuje w formie wydania zaświadczenia.
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym (szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń dla rodzin).

OPŁATY

Zwolnione z opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zaświadczenie wydawane jest na żądanie osoby zainteresowanej. Przy ustalaniu wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, brane są pod uwagę dochody wszystkich członków wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo jednoosobowe);
 • osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo wieloosobowe).

W  przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wydania zaświadczenia,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

Zasada liczenia dochodu oparta jest na wybranych przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Żądając wydania zaświadczenia, strona składa oświadczenie potwierdzające, że NFOŚ lub WFOŚ wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział świadczeń dla rodzin:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2024r. poz. 54);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 323);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Nie dotyczy

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wniosek czyste powietrze.docx Pobierz
 • Obowiązek informacyjny KPA.pdf Pobierz