MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Osobiście pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
Dział świadczeń dla rodzin – pok. 110
Osiedle Przyjaźni 6
84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:
poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy stronie prawo do wniesienia odwołania.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i/lub dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego (szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń dla rodzin), w tym:
 • dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i wymagającej opieki
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, np. dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej;

OPŁATY

Zwolnione z opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

INFORMACJE DODATKOWE

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

 • osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, tylko w sytuacji, gdy rezygnują z zatrudnienia lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł miesięcznie. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę:
 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasady ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

 • Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy.
 • Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do przyznania świadczenia.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada, od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia, od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział świadczeń dla rodzin:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497).

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN NA OKRES 2023

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN NA OKRES 2023

STYCZEŃ 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 24-25 stycznia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LUTY 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 22-23 lutego
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

MARZEC 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 22-23 marca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

KWIECIEŃ 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 25-26 kwietnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

MAJ 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 23-24 maja
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

CZERWIEC 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 21-22 czerwca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LIPIEC 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 25-26 lipca
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

SIERPIEŃ 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 23-24 sierpnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

WRZESIEŃ 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 20-21 września
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

PAŹDZIERNIK 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 24-25 października
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

LISTOPAD 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 22-23 listopada
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

GRUDZIEŃ 2023
Wypłata gotówki w banku - Od 13-14 grudnia
Przelew na konto bankowe - do końca miesiąca

__Materiały dostępne do pobrania

 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - okres 2021-2022.pdf Pobierz
 • Załącznik ZSR-07 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf Pobierz
 • Załącznik ZSR-05 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf Pobierz
 • Formularz na potrzeby koordynacji.pdf Pobierz
 • Obowiązek informacyjny świadczenia rodzinne.pdf Pobierz
 • Deklaracja Formy Wypłaty 12-08-2021.pdf Pobierz