LOGO GOPS.jpg

Składanie wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek (w przypadku gdy ustawa dopuszcza tę formę składania wniosków):