LOGO GOPS.jpg

Zgodnie z harmonogramem kampanii  „Formy wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin” w miesiącu październiku 2022r. pragniemy przybliżyć Państwu rodzaje świadczeń dla osób sprawujących stałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, o które można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, a także kwestia świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielniej egzystencji, o którą można wnioskować w ZUS/KRUS.

W celu wsparcia opiekunów, udzielenia rekompensaty z rezygnację z zatrudnienia państwo oferuje dodatkowe świadczenia pieniężne dla opiekunów osób przewlekle chorych w następujących formach:

Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119 zł miesięcznie.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

 • Matka lub ojciec
 • Opiekun faktyczny dziecka
 • Rodzina zastępcza spokrewniona
 • Pełnoletnie dziecko na rodzica
 • Osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo) ale tylko jeżeli zostały spełnione łącznie trzy warunki:
 1. rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
 2. poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
 3. nie ma ustanowionego  opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są, ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Więcej informacji dot. świadczenia pielęgnacyjnego:

https://gops-wejherowo.pl/swiadczenia-pielegnacyjne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada 2018 r. wynosi 620 zł miesięcznie.

 

Kto może złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje o osobom, na których zgodnie  z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny - czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także współmałżonkom pod warunkiem rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego to 764 zł. W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki.

 

 W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 1. świadczenia rodzicielskiego lub
 2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
 5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

 

Więcej informacji dot. specjalnego zasiłku opiekuńczego https://gops-wejherowo.pl/specjalny-zasilek-opiekunczy

 

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

Kto może ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

O świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji może ubiegać się osoba, która:

 • ukończyła 18 lat oraz
 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz
 • nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych ( np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych), albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł oraz
 • ma polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA), oraz
 • zamieszkuje w Polsce.

Jakie wymagane są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku?

 • poprawnie wypełniony wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • prawomocny wyrok sądu, którym sąd przyznał prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Jeśli brak jest orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • posiadaną dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej,
 • posiadane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na wniosek osoby uprawnionej składany odpowiednio do organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę (KRUS, ZUS, inne). W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS wypłacającej świadczenie emerytalno-rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa KRUS).

Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę z KRUS oraz z ZUS – wniosek o świadczenie uzupełniające powinny złożyć w ZUS.

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł, jeśli:

 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1896,13 zł brutto.

Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe lub inne, których łączna kwota brutto jest wyższa niż 1 396,13 zł, ale jednocześnie nie przekracza 1 896,13 zł, otrzymują świadczenie uzupełniające w niższej wysokości. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kwotą 1 869,13 a łączną kwotą przysługujących świadczeń.