LOGO GOPS.jpg

Jak już wspomniano wcześniej rozwód to bardzo trudna sytuacja dla wszystkich członków grupy rodzinnej. Rozwód małżonków oddziałowuje na całościowe funkcjonowanie rodziny, początkowo w wyniku trwającego konfliktu pomiędzy małżonkami, a w konsekwencji poprzez konieczność egzystencji w rodzinie niepełnej, tzn. bez stałej obecności jednego z rodziców. W tym miejscu należy podkreślić, iż powyższe sytuacje są szczególne silnie przeżywane przez dzieci. Dziecko odbiera konflikt między rodzicami jako główne źródło dla zagrożenia jego poczucia bezpieczeństwa oraz własnej wartości, a także wnosi do życia dziecka wiele niepokoju, obaw. W wyniku odejścia jednego z rodziców z domu rodzinnego dziecko uświadamia sobie, że nie ma żadnego wpływ na własny los, a także nie jest w stanie zapobiec utracie jednego z rodziców. Ponadto dziecko może odczuwać, iż nawet przed tym bolesnym doświadczeniem nie potrafili ochronić rodzice. W literaturze przedmiotu liczni autorzy podkreślają fakt, iż utrata rodziców zawsze będzie silnym przeżyciem emocjonalnym, który pozostawi trwały uraz, który niekiedy może skutkować wystąpieniem u dziecka lęków, depresji, nerwicy lub innych zaburzeń. Należy pamiętać, iż niekiedy samopoczucie dziecka w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami może ulegać znaczącemu pogorszeniu, a w skrajnych przypadkach może skutkować wystąpień chorób u dziecka.

Należy mieć na uwadze także kolejną istotną kwestię, dotyczącą zmiany w zakresie dezorganizacji życia rodzinnego. Mianowicie mowa tutaj o tym, iż rozbicie rodziny, odejście jednego z rodziców i pozostawanie dziecka przy jednym z rodziców, co skutkuje tym, iż dziecko wzrasta w rodzinie z jednym wzorem osobowym. Niestety najczęściej konsekwencją rozwodu prawnego jest to, iż dochodzi do zmiany jakościowej w zakresie zachodzących relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym, która bezpośrednio wynika z braku stałej obecności matki lub ojca w codziennym życiu środowiska rodzinnego, gdyż w wyniku zmienionej struktury rodzinnej dziecko więcej czasu spędza z jednym z rodziców. Z literatury przedmiotu wynika, iż w rodzinach rozwiedzionych  ( rodzinach niepełnych) najczęściej brakuje ojca, a dominują interakcje dziecka z matką. W tym miejscu należy zasygnalizować, iż samotny rodzic zazwyczaj poświęca mniejszą ilość na kontakty z dzieckiem, co ma przełożenie na kwestię rozwoju dziecka.

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców, niezależnie od jego wieku doświadcza czterech następujących uczuć: tęsknoty za utraconym rodzicem, gniew będący konsekwencją poczucia własnej bezsilności, niepokój wynikający z  poczucia własnej odpowiedzialności za sądowne rozwiązanie małżeństwa rodziców, a także niepokój związany z przyszłością dziecka oraz poczucie dezorientacji, gdyż dotychczas rodzice nie dzielili się z dzieckiem wiedzą na temat ich problemów małżeńskich, tworzyli iluzję wzorcowej rodziny.

Na koniec warto dodać, iż dzieci niezależnie od wieku, poziomu rozwoju w różnoraki sposób doświadczają i reagują na rozwód o czym będzie mowa w kolejnej części w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Rodzina rozchodzi się”.