MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Elektronicznie, za pośrednictwem:

Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

 

Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Osiedle Przyjaźni 6

84-200 Wejherowo

 

Osobiście pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Dział świadczeń dla rodzin – pok. 110

Osiedle Przyjaźni 6

84-200 Wejherowo

Obsługa klienta:

poniedziałek 7.30 – 16.30

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pozytywne załatwienie sprawy następuje w formie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

W innych przypadkach załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną, od której służy prawo do wniesienia odwołania.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą ePUAP-u wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku osłonowego:

- podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/

- wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne       

We wniosku o wypłatę dodatku osłonowego należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

OPŁATY

Zwolnione z opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dodatek osłonowy wypłaca się w terminie do 30 czerwca 2024 r.

INFORMACJE DODATKOWE

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego. Kryterium wynosi odpowiednio:

w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.
Przekroczenie tego kryterium nie zawsze oznacza, że świadczenia nie otrzymamy. W takiej sytuacji dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie:

gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*
gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*
gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*
gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*
*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

DANE KONTAKTOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE

Dział świadczeń dla rodzin:

58 677 64 47

świadczenia.sr@gops-wejherowo.pl

__Materiały dostępne do pobrania

  • WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO.pdf Pobierz