GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że:

 

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego.”(tj. obecnie kwota 514 zł netto, natomiast od 1 października 2018r. kwota ta wyniesie 528 zł netto).

 

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

- wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia

 

4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, dla w odniesieniu do uczniów i młodzieży oraz do 15 października każdego roku szkolnego w odniesieniu do słuchaczy.

 

5. Stypendium szkolne przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (zamieszkałych na terenie gminy Wejherowo)

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (zamieszkałym na terenie Gminy Wejherowo). 

 

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również:

a) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia obowiązku nauki ( do 18 roku życia)

b) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.       

 

Wniosek o przyznanie stypendium, który  należy odpowiednio wypełnić, dołączyć odpowiednie zaświadczenia o wysokości dochodów netto za miesiąc sierpień  i dostarczyć do 15 września br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Transportowa 1, pokój nr 7.

 

Dodatkowych informacji w w/w sprawie udziela starszy pracownik socjalny Irena Rutz pod nr tel.58 677 64 39.