GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań komisji należy:

 1. inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnienia i przemocy,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art.24 ustawy
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. informacji o osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematyczne zakłócają spokój i porządek publiczny,
 3. wzywanie na rozmowę osób, co, do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek w celu weryfikacji powziętych informacji,
 4. weryfikacja informacji o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art. 24 ustawy
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii poprzez sporządzanie kwestionariuszy miejscu zamieszkania,
 5. kierowanie na badanie przez biegłych (psychologa, lekarza psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego,
 6. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu
  w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 8. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy,
 9. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 10. tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 11. profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.