GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
  • Przetwarzanie danych osobowych

    Przetwarzanie danych osobowych

    Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
    Czytaj więcej
  • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

    PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

    Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
  • 500+

    500+

Świadczeniami niepieniężnymi realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie są:

  1. Praca socjalna
    Praca socjalna udzielana jest osobom/ rodzinom bez względu na posiadany dochód na rzecz poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Udzielana jest również osobom/ rodzinom nie korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
    Kontrakt socjalny zawierany jest z osobą/ rodziną. Określa on zasady współdziałania tych osób z OPS. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
    GOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłku stałego, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
  3. Pomoc rzeczowa
    GOPS udziela pomocy rzeczowej miedzy innymi w postaci: pościeli, kołder, koców, ręczników,  środków czystości. Przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie świadczona jest pomoc rzeczowa w formie żywności.
  4. Sprawienie pogrzebu
    Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego, w przypadku gdy rodzina nie jest w stanie zorganizować pogrzebu lub jest brak rodziny.
  5. Poradnictwo specjalistyczne
    Poradnictwo specjalistyczne jest działalnością skierowaną na odzyskiwanie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Poradnictwo Specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.  W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz leczenia uzależnień. Więcej informacji  znajduje się  w dziale poradnictwo.
  6. Schronienie
    GOPS udziela pomocy osobom bezdomnym w postaci zapewnienia schronienie w schronisku lub noclegowni. Możliwa jest forma pomocy w postaci przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w ośrodku.
  7. Posiłek
    Zgodnie z ustawą GOPS zapewnia gorący posiłek osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Od kilku lat ośrodek realizuje program dożywiania dzieci w szkołach oraz przyznaje posiłek osobom potrzebującym.
  8.  Niezbędne ubranie
    Przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. GOPS pozyskuje używaną odzież i obuwie od mieszkańców i przekazuje potrzebującym.
  9.  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
    Udzielane są osobom, które z powodu wieku, choroby itd. potrzebują pomocy innych osób. Przyznawane są osobom samotnym jak i osobom, które mają rodzinę, w przypadku, gdy rodzina nie jest w stanie takiej opieki zapewnić. Usługi te obejmują: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza.  Zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych ustalane są przez radę gminy w drodze uchwały.
  10.  Specjalistyczne usługi opiekuńcze
    Udzielane są w GOPS dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (głównie autyzm i ADHD). Do świadczenia niniejszych usług wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry.
  11.  Kierowanie do DPS
    Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a rodzina i gmina nie jest w stanie zapewnić opieki kierowane są do Domów Pomocy Społecznej.
    Pobyt w DPS jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłaty za pobyt w DPS ponoszą: mieszkaniec domu – do wysokości 70 % swojego dochodu, małżonek, zstępni, wstępni ( gdy dochód tych osób przekracza 300 %).
    Za pobyt w DPS opłaty wnoszą w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do DPS.