GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”


 

 Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli takiemu, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie)

- obywatelom polskim oraz niektórym cudzoziemcom

- do ukończenia przez dziecko 18 lat

- na pierwsze lub jedyne dziecko do ukończenia 18 roku życia rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 Dochód rodziny jest ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają kwotę 500 zł niezależnie od dochodu.

 Do składu rodziny wlicza się również dzieci do ukończenia 25 roku życia, jeżeli pozostają na utrzymaniu rodziców.

 

 Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie  z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

 

 Aktualne informacje dotyczące programu 500+ są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

www.mpips.gov.pl