GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Klauzula informacyjna: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie (84-200), ul. Transportowa 1, tel. 58 677 64 30, mail: dzial.organizacyjny@gops-wejherowo.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem mail: dzial.organizacyjny@gops-wejherowo.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe i/lub dane osobowe osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę  prawną będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a), c), i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą i/lub ich opiekunów prawnych oraz służb, organów administracji publicznej, sądów, komorników sądowych, państwowych
  i samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie i na podstawie przepisów prawa, a przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.
 5. Pana/Pani dane osobowe i/lub dane osobowe osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę  prawną będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z:

a)     ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

b)    ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c)     ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

d)    ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

e)     ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

f)      ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

g)     ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

h)    ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

i)       ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna;

j)       ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

k)     rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

l)       ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;

m)  ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;

n)    ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;

 • o)    ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

p)    ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;

q)    ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

r)      ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

s)      ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu oraz sprostowania swoich danych osobowych i/lub danych osobowych osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę  prawną, prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie
  z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
 3. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie
  z przepisami prawa  podmiotom, tj.: służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym
  i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom –
  w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.