GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie. Funkcję pełni Pani Monika Kowalik. 

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 września 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie – Monika Kowalik

adres do korespondencji: Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo

telefon: 58 677-64-43

e-mail: administracja@gops-wejherowo.pl

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, tj. www.gops-wejherowo.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-05.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


3. brak zakładki dla słabowidzących - zmiany kontrastu.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 07.02.2020 r.

 

Za metodę przygotowania oświadczenia przyjęto dokonanie samooceny przez organ sektora publicznego.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@gops-wejherowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 677 64 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze przesłane zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016 : sekretariat@gops-wejherowo.pl, numer kontaktowy: (58) 677 64 30.

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie znajdujący się przy ul. Transportowej 1, 84-200 Wejherowo: - wejście do budynku znajduje się na parterze; - w budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych; - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. - nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie znajdujący się przy ul. Wejherowskiej 24, 84-241 Gościcino: - do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach; - w budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych; - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. - nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line..

Pliki do pobrania