GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA                                                            

 

Warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 1922,00 zł na osobę. 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje zapomoga w wysokości 1000,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisu tego nie stosuję się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

 1. osobie samotnie wychowującej dziecko nie ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  e) dziecko, zgodnie  z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 2. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

BECIKOWE GMINNE

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU URODZENIA WIĘCEJ NIŻ DWOJGA DZIECI

 

W związku z realizacją przez Gminę Wejherowo polityki prorodzinnej Rada Gminy Wejherowo ustanowiła formę wsparcia dla rodzin poprzez przyznanie jednorazowego gminnego świadczenia z tytułu urodzenia się więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu, bez względu na kryterium dochodowe rodziny.

Świadczenie wynosi 1000 zł na każde urodzone żywe dziecko.

Warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie łącznie warunków:

1)      zamieszkiwanie jednego z rodziców na terenie Gminy Wejherowo, co najmniej 12 miesięcy przez urodzeniem dzieci i do dnia złożenia wniosku;

2)      w składanych, na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazano, jako miejsce zamieszkania podatnika – Gminę Wejherowo.

Świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy:

1)      dane dziecko przyznane już zostało świadczenie, udzielone na podstawie uchwały rady innej gminy, wydanej w oparciu o art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2)      dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.