GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  UWAGA! Przeniesienie siedziby GOPS w Wejherowie

  Czytaj więcej
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

UCHWAŁA NR XLII/495/2014 RADY GMINY WEJHEROWO
z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wejherowo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013. r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (tj. Dz.U. z 2004. r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr IX/103/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wejherowo.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Hubert Toma

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/495/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25.06.2014 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WEJHEROWO

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendia szkolne,
2) zasiłki szkolne.

 

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) „ustawa o systemie oświaty” – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września z 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
2) „ustawa o świadczeniach rodzinnych” – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.),
3) „ustawa o pomocy społecznej” - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013, poz. 182 ze zm.),
4) „uczeń” - należy przez to rozumieć osoby wymienione a art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, objęte obowiązkiem szkolnym lub nauki z zaznaczeniem, że o stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie mogą ubiegać się dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
5) „kryterium dochodowe‘’ - rozumie się przez to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub „kryterium dochodowe na osoby w rodzinie” określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
6) „miejsce zamieszkania” – rozumie się przez to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
7) „szkoła‘’ - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna,
8) „trudna sytuacja materialna” – sytuacja, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
9) „dochód miesięczny na osobę w rodzinie” – rozumie się przez to dochód ustalany na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty,
10) "rodzina" – w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

§ 2.

 

1. Postępowanie w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków prowadzi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

 

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków finansowana jest przyznawana z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy.

 

3. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się nie więcej niż 5% środków finansowych o których mowa w ust. 2.

 

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

§ 3.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

§ 4.

 

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego.

 

§ 5.

 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, wychowankowi lub słuchaczowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniem losowym.

 

2. Za zdarzenie losowe, o jakim mowa w ust. 1 w szczególności uznać należy:

1) śmierć rodzica/opiekuna prawnego,
2) długotrwałą chorobę ucznia,
3) utratę zatrudnienia w rodzinie,
4) utratę mienia znacznej wartości,
5) inne, losowe okoliczności.

 

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

 

III. FORMY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

§ 6.

 

1. Stypendia szkolne będą udzielane uczniom w formie:

1) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności sportowych, muzycznych, komputerowych, artystycznych, językowych, komputerowych, przygotowawczych na wyższe uczelnie itp.;
b) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw wykorzystywanych w realizacji procesu dydaktycznego;
c) przyborów i artykułów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie) oraz innych rzeczy wymaganych obligatoryjnie przez szkołę (np.: odzieży ochronnej na zajęcia, specjalistycznych przyborów oraz innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę itp.);
d) zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nośników danych wykorzystywanych do nauki oraz opłat za dostęp do internetu;
e) innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę związanych z realizacją procesu dydaktycznego, w tym w szczególności: - opłat za bilety wstępu do kina, teatru, lub inną imprezę o charakterze edukacyjnym, - opłat za udział w wyjazdach na tzw. ”zieloną szkołę” lub wycieczkę szkolną, - zakupu wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne itp.;
f) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych przez szkołę.

2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych.

3) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

a) kosztów transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
b) opłat za zakwaterowanie w internacie, bursie lub na stancji,
c) zakupu posiłków na stołówce.

 

2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyznanie pomocy w formach określonych powyżej nie jest możliwe lub celowe, przewiduje się możliwość wypłaty stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego.

 

3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

§ 7.

 

Formą zasiłku szkolnego może być:

 

1. świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

 

2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

 

 

IV. TRYB I SPOSÓB PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ

 

§ 8.

 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest złożenie pisemnego wniosku przez:

1) rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, wychowanka lub słuchacza,
2) pełnoletniego ucznia, wychowanka lub słuchacza,
3) dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, wychowanek lub słuchacz.

 

2. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawierać ma w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia;
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym dokumentujące dochód miesięczny na osobę w rodzinie, z zastrzeżeniem ust. 3;
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

 

3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium szkolne.

 

§ 9.

 

1. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 8 niniejszego regulaminu składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.

 

2. Wniosek, o którym mowa w § 6, podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.

 

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane z urzędu.

 

§ 10.

 

1. Wniosek, o którym mowa w § 9, pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:

1) wniosek został złożony po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub data stempla pocztowego,
2) wniosek sporządzono niezgodnie z zasadami określonymi w § 8 lub nie załączono do niego załączników, o których mowa w § 6 i pomimo wezwania do uzupełnienia braków nie uczyniono tego w terminie 7 dni.

 

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy sytuacja materialna rodziny uległa pogorszeniu polegającemu na obniżeniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, co najmniej do kwoty obowiązującego kryterium dochodowego (np. na skutek zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej ucznia, członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym tj. urodzenia się lub śmierci członka rodziny, utraty przez nich pracy, zasiłku dla bezrobotnych, renty itp.), wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po terminie, o którym mowa w § 9 niniejszego regulaminu.

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski można składać w innych terminach, z tym, że ich pozytywne rozpatrzenie uzależnione będzie od wysokości nierozdysponowanych środków przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

 

4. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej uczniowi, wychowankowi lub słuchaczowi innej formy pomocy materialnej.

 

 

V. WYSOKOŚĆ UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 11.

 

1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i nie wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w przywołanym przepisie.

 

2. Przyznany zasiłek szkolny nie może jednorazowo przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

3. Stypendium i zasiłek szkolny nie przysługuje, jeżeli uczeń, wychowanek lub słuchacz otrzymuje ze środków publicznych inną pomoc o charakterze socjalnym chyba, że łączna suma tej pomocy nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w tejże ustawie.

 

4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 12.

 

1. Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego, uwzględnia się dwa progi kwotowe:

1) Próg 1 – w kwocie wyższej niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego jednak, nie większej niż 200%
2) Próg 2 – w kwocie równej 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

 

2. Wysokość stypendium szkolnego w kwocie określonej w:

1) Progu 1 – przyznaje się uczniom, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 75% kryterium dochodowego oraz uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.);
2) Progu 2 - przyznaje się uczniom, których dochód na jednego członka rodziny jest wyższy lub równy 75% kryterium dochodowego.

 

3. Kwota stypendium, jest zaokrąglana wg zasad matematycznych do pełnych złotych.

 

 

VI. WYPŁATA STYPENDIUM

 

§ 13.

 

1. Wypłata stypendium szkolnego w formie pokrycia wydatków, o których mowa w § 6 realizowana może być:

1) przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub sprzedawcy;
2) poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych i poniesionych wydatków oraz po przedstawieniu rachunków je potwierdzających w formie wypłaty gotówkowej w kasie banku lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia.

 

2. Stypendium szkolne wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach.

 

§ 14.

 

1. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli przyznanie pomocy w formach określonych w § 6 ust. 1 nie jest możliwe lub celowe, przewiduje się możliwość wypłaty stypendium szkolnego na konta wskazane przez wnioskodawców.

 

2. W przypadku otrzymania stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca dokumentuje wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne oraz przedstawia dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków, na każdorazowe żądanie.

 

3. W razie braku możliwości udokumentowania poniesionych wydatków w sposób określony w ust. 1, wnioskodawca może złożyć stosowne oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele edukacyjne w trybie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15.

 

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Do takich okoliczności należą m.in.:

1) rezygnacja z nauki w szkole,
2) skreślenie z listy uczniów,
3) nie spełnianie kryteriów wymienionych w art. 90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty tzn. sytuacja rodziny uległa poprawie,
4) brak udokumentowania poniesionych wydatków lub wykorzystania stypendium szkolnego na cele inne niż edukacyjne.

 

2. W przypadku braku udokumentowania poniesionych wydatków lub wykorzystania stypendium szkolnego na cele inne niż edukacyjne, na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, dalszą realizację stypendium szkolnego można przekazać do szkoły lub ośrodka w formie przewidzianej w § 5 niniejszego regulaminu.

 

§ 16.

 

1. Rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy o charakterze socjalnym.

 

2. Wstrzymanie bądź cofnięcie wypłaty świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, która określa warunki zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

 

3. Kwoty z tytułu nienależnie pobranego świadczenia podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, można odstąpić od takiego zwrotu.