GOPS Wejherowo Gmina Wejherowo
 • KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  KOMUNIKAT - OGRANICZENIA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE

  Czytaj więcej
 • PO WER

  PO WER

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: PRIORYTET II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji DZIAŁANIE 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
  Czytaj więcej
 • Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych

  Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
  Czytaj więcej
 • PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  PIĄTEK - klientów nie obsługujemy!

  Przypominamy, że piątek jest dniem pracy wewnętrznej GOPS, w związku z czym w tym dniu klientów nie obsługujemy!
 • 500+

  500+

POMOC SPOŁECZNA - AKTY PRAWNE

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

 

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

 

Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspieranie finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa  w zakresie dożywniania" na lata 2014-2020

 

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi

 

Uchwała Nr XXXVII/439/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego  gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa zakresie dożywiania" oraz określenia zasad zwrotu za udzieloną pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 

Uchwała Nr XXXV/416/2013 Rady  Gminy Wejherowo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2014-2015 „Pomoc rzeczowa dla potrzebujących”